De Rondgang Keizer Karel en de Stroppendragers herinnert er aan hoe Keizer Karel V de notabelen van Gent in mei 1540 vernederde.

De Gentse Opstand

In de middeleeuwen was Gent een bloeiende stad dankzij de draperienijverheid en lakenhandel. Dat veranderde in de 16de eeuw. In de stad heerste een economische recessie. Tijdens de Gentse Opstand maakten de Gentenaars zich schuldig aan majesteitsschennis en weigerden de keizer financiële bijdrages te betalen. Keizer Karel kwam persoonlijk naar Gent om de zaak op te lossen. 25 deelnemers aan de opstand werden ter dood veroordeeld. De keizer was niet tevreden met de verdediging van de stadsmagistratuur en beschuldigde de stad van o.a. trouweloosheid, opruiing, muiterij en ongehoorzaamheid. De stad verloor daarnaast ook al haar privileges en vrijheden.

De vernederende rondgang

Op 3 mei 1540 volgde een totale vernedering van de Gentenaars. In een stoet gingen ze van het stadhuis naar het Prinsenhof. De stoet bestond uit de schepenen, stadssecretarissen en alle stadsambtenaren, 30 notabele poorters en de ambachtsdekens, blootsvoets en gekleed in zwarte tabbaard. Verder waren er nog 318 leden van de kleine ambachtsgilden en 50 wevers. Als laatsten volgden 50 ‘creesers’ (krijsers), in witte tabbaard met strop om de hals. Dat was een teken dat zij de galg verdienden. In het Prinsenhof moesten ze de keizer om genade smeken.

Sindsdien is “stroppendragers” een bijnaam voor de Gentenaars, het symbool voor weerstand tegen tirannie en misplaatste autoriteit. Tijdens de jaarlijkse optocht wordt de keizer uitgejouwd en de stroppendragers krijgen luid applaus.

Route

Gravensteen – Sint-Veerleplein – Kraanlei – Zuivelbrug – Grootkanonplein – Vrijdagmarkt – Kammerstraat – Belfortstraat – Botermarkt – Emile Braunplein – Klein Turkije – Korenmarkt – Groentenmarkt – Vleeshuishuisbrug – Sint-Veerleplein – Gravensteen

Deze acti­vi­teit vindt plaats op een loca­tie die bin­nen de lage-emis­sie­zo­ne ligt

Kom je met de wagen naar Gent? Check dan eerst of je de binnenstad mag inrijden of niet. Propere wagens mogen de stad binnenrijden, vervuilende wagens moeten betalen. Mag jouw voertuig binnen, maar heb je geen Belgische of Nederlandse nummerplaat? Dan moet je ALTIJD registreren! 

Kom hier alles te weten over de lage-emissiezone (LEZ) in Gent
De informatie gaat verder onder de afbeeldingen.