Artikel 1 - Organisatie

1.1. VZW Gent Hotels[1], Visit Gent[2], VZW Puur Gent[3], VZW Horeca Oost-Vlaanderen [4] (hierna: de ‘Organisatoren’) organiseren een wedstrijd waarbij de deelnemers een wedstrijdvraag beantwoorden, zoals vermeld bij de wedstrijd.
 

Artikel 2 - Deelname

2.1. De wedstrijd loopt telkens tussen de start- en stopdata gespecifieerd op de landing page van de wedstrijd of tot uitputting van de voorraad. Het aantal deelnemers is onbeperkt.

2.2. Deelname aan de wedstrijd is kosteloos en verloopt via https://visit.gent.be/nl/gent-holidayland

2.3. De deelname staat open voor iedereen die minstens 18 jaar is.

2.4. Deelnemers kunnen maximaal één keer deelnemen via het invulformulier. (zie artikel 3 – selectie).
 

Artikel 3 – Selectie

3.1. Te gepasten tijde selecteren de organisatoren telkens één winnaar uit alle deelnemers van die wedstrijd obv de schiftingsvraag van die wedstrijdwave. Bij ex aequo zal de eerste deelnemer, chronologisch, de winnaar worden.

3.2. De selectie vindt per opeenvolgende wedstrijdperiode plaats en gebeurt achter gesloten deuren.

3.3. Na afloop van de selectie brengen de organisatoren de winnaar persoonlijk op de hoogte via e-mail.
 

Artikel 4 – Prijzen

4.1. De Organisatoren kiezen per periode één (1) winnaar.

4.2. De winnaar ontvangt twee overnachtingen in een Gents hotel op een datum van zijn keuze.

4.3. Daarnaast ontvangt de winnaar een verrassingspakket dat duidelijk omschreven wordt op de landing page.

4.4. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.


Artikel 5 – Privacy en gegevensbescherming

5.1. De Organisatoren verwerken de persoonsgegevens en gegevens van de deelnemer die via https://visit.gent.be/nl/reglement-gent-holidayland worden verstrekt. De Organisatoren moeten deze gegevens verwerken om deelname aan de wedstrijd te garanderen, een goed verloop van de wedstrijd mogelijk te maken, een selectie van de winnaar mogelijk te maken en de deelnemer op de hoogte te brengen van de wedstrijdresultaten.

5.2. De Organisatoren bewaren de persoonsgegevens, onder meer omwille van boekhoudkundige redenen, gedurende een periode van één (1) jaar.

5.3. De deelnemer heeft verschillende rechten met betrekking tot de opgegeven persoonsgegevens. De Organisatoren zijn zich hiervan bewust en willen de deelnemer graag bijstaan wanneer de deelnemer deze rechten wenst uit te oefenen. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden:

5.4. De deelnemer kan inzage of/en correctie van de persoonsgegevens vragen die de Organisatoren verwerken. De deelnemer kan zich verzetten tegen deze verwerking of waar de wetgeving dit toestaat, een beperking van of zelf algehele schrappinging van persoonsgegevens vragen. Verder kan de deelnemer vragen dat de persoonsgegevens die de Organisatoren verwerken overgedragen worden aan de deelnemer of een andere organisatie waar de wetgeving dit als dusdanig voorschrijft. Deze rechten kan de deelnemer uitoefenen door een e-mail te sturen naar visit@stad.gent.

5.5. Als de deelnemer niet akkoord gaat met de wijze waarop de Organisatoren zijn/haar persoonsgegevens verwerken, kan hij/zij steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Artikel 6 – Diverse bepalingen

6.1. Door zich in te schrijven voor de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer dit reglement volledig en onvoorwaardelijk. De bepalingen van dit reglement vormen een bindende overeenkomst tussen de deelnemer en de Organisatoren. Dit reglement kan online geraadpleegd worden via de website https://visit.gent.be/nl/reglement-gent-holidayland en kan desgewenst afgedrukt worden. Er zal geen communicatie gevoerd worden door de organisatoren en deelnemers over de modaliteiten van deze wedstrijd. 

6.2. De Organisatoren behouden te allen tijde het recht om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande of nadere kennisgeving de betrokken deelnemer zonder meer en onmiddellijk van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten. Bijvoorbeeld in geval van misbruiken, misleiding, bedrog, alsook ongepast, illegaal of immoreel gedrag, of indien de omstandigheden dit vereisen of niet aan dit reglement voldaan wordt.

6.3. De Organisatoren behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken de wedstrijd te annuleren of de voorwaarden ervan te wijzigen. In elk geval kunnen de Organisatoren niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annuleringen van de wedstrijd.

6.4. Elke deelnemer is volledig zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten verbonden aan zijn deelname. De Organisatoren kunnen geenszins instaan voor kosten gemaakt door de deelnemer in het kader van de deelname aan de wedstrijd.

6.5. Dit reglement én zijn bepalingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel (Nederlandstalige kamers) zijn als enige bevoegd voor alle geschillen die zich hieromtrent zouden kunnen voordoen.

                             

[1] Gent Hotels (VZW), gevestigd te 9000 Gent, Kasteellaan, met ondernemingsnummer  0431.823.016

[2] Dienst Toerisme van de Stad Gent, gevestigd te 9000 Gent, Sint-Veerleplein 5, met ondernemingsnummer 0207.451.227.

[3] PUUR Gent (vzw BIG), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1, en ondernemingsnummer 0630.602.344

[4] Horeca Oost-Vlaanderen (VZW), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 bus 87, en ondernemingsnummer  0415.134.363